Όροι συμμετοχής

Διάβασε τι μπορείς να περιμένεις από μας και τι περιμένουμε από σένα.
Όροι συμμετοχής για υποψήφιες mentorees
 1. Συμβαλλόμενα μέρη

1.1. Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ, η οποία εδρεύει στην οδό Ευρυσθέως, αριθμός 2, του Δήμου Αθηναίων, νομού Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, και δραστηριοποιείται στο πεδίο α. της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής δικτύωσης, με σκοπό την υποστήριξη γυναικών (και ιδιαίτερα γυναικών που ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού) στην έναρξη, ανάπτυξη και εξέλιξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, β. της διενέργειας ενημερωτικών σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης και γ. της παραγωγής και διοχέτευσης ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη γυναικών (και ιδιαίτερα γυναικών που ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού).

1.2. Η «mentoree», που λαμβάνει, έχοντας προκαταβάλει το αντίτιμο για το εκάστοτε πακέτο συνδρομής στην ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ, υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης, στο εξής καλούμενες ως «mentoring», προκειμένου να καθοδηγηθεί, από μέντορα την οποία της υποδεικνύει η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ, στην αξιοποίηση των σπουδών της, της επαγγελματικής της ιδιότητας, των δεξιοτήτων της, ώστε να δραστηριοποιηθεί σε ένα ή περισσότερα επαγγελματικά πεδία, όπως αναλυτικά εκτίθεται κατωτέρω.

 1. Συνδρομή μέλους της ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ

Η συνδρομή για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ, που καταβάλλουν τα μέλη που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μία σχέση mentoring με κάποια μέντορα, καλύπτει τη διερεύνηση των συγκεκριμένων επαγγελματικών αναγκών της mentoree, τη διαδικασία αναζήτησης και εντοπισμού της κατάλληλης μέντορα για την κάλυψη αυτών των αναγκών, καθώς και την παρακολούθηση και την υποστήριξη της μέντορα και της mentoree κατά τη διάρκεια του κύκλου mentoring, υπό τη μορφή κατευθυντήριων οδηγιών και συμβουλών. Η συνδρομή παρέχει επίσης στα μέλη προνομιακές τιμές σε ορισμένες από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, ή/και δραστηριότητες της ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται. Τα πακέτα συνδρομών μεταξύ των οποίων μπορεί να επιλέξει η mentoree είναι τα ακόλουθα: α. πακέτο συνδρομής διάρκειας τριών (3) μηνών, β. πακέτο συνδρομής διάρκειας έξι (6) μηνών και γ. πακέτο συνδρομής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Το κόστος εκάστου πακέτου συνδρομής καθώς και τα επιπλέον προνόμια περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσης.

Ως χρόνος έναρξη ισχύος του πακέτου mentoring ορίζεται το χρονικό σημείο ενημέρωσης της mentoree για τον εντοπισμό της κατάλληλης μέντορα, η οποία γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Διαδικασία αναζήτησης μέντορα από την ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ

3.1. Η διαδικασία αναζήτησης της κατάλληλης μέντορα για κάθε mentoree από την ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ αρχίζει μετά τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης από τη mentoree, κατόπιν επικοινωνίας μαζί της, προκειμένου να διερευνηθούν οι ανάγκες της. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αναζήτηση της κατάλληλης μέντορα εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες που αφορούν στο αίτημα της mentoree, αναφορικά με το επαγγελματικό πεδίο στο οποίο ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί. Στην περίπτωση παρέλευσης διαστήματος άνω των 3 μηνών ή αδυναμίας εντοπισμού κατάλληλης μέντορα εκ μέρους της ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ, η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ οφείλει να προβεί σε επιστροφή ολόκληρου του ποσού της συνδρομής στο μέλος. Σε αυτή την περίπτωση η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ δύναται να προτείνει, εναλλακτικά, στα μέλη αυτά διαφορετικές μορφές επαγγελματικής υποστήριξης από συνεργάτες του δικτύου. Εφόσον η σχετική πρόταση γίνει δεκτή, τα μέλη λαμβάνουν, χωρίς περαιτέρω οικονομική υποχρέωση, υπηρεσίες υποστήριξης αξίας αντίστοιχης με την αξία του πακέτου mentoring που έχουν καταβάλει, και η καταβληθείσα συνδρομή δεν επιστρέφεται.

3.2. Στην περίπτωση απόρριψης της επιλεγείσας μέντορα από την υποψήφια mentoree, η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ υποχρεούται να προβεί σε δεύτερο κύκλο αναζήτησης. Στην περίπτωση αυτή, το χρονικό διάστημα ανεύρεσης της κατάλληλης μέντορα παρατείνεται για 2 επιπλέον μήνες, ενώ η έναρξη της ισχύος της συνδρομής δεν μετατοπίζεται. Στην περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης επιλογής μέντορα από την υποψήφια mentoree, η τελευταία δύναται είτε να αιτηθεί την επιστροφή του 30% της αξίας του πακέτου που κατέβαλε είτε να αιτηθεί τρίτη απόπειρα ανεύρεσης της κατάλληλης μέντορα, παραιτούμενη, εν προκειμένω, του δικαιώματος επιστροφής οιουδήποτε ποσοστού της αξίας του πακέτου το οποίο έχει αγοράσει.

3.3. Στην περίπτωση κατά την οποία είτε η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ είτε τα πρόσωπα της σχέσης mentoring αιτηθούν ή αποφασίσουν τη διακοπή της σχέσης, η mentoree δύναται να ζητήσει από την ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ να προχωρήσει σε αναζήτηση νέας μέντορα, μέσα σε χρονικό διάστημα αντίστοιχο με το διάστημα που απαιτείται για την αναζήτηση πρώτης μέντορα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος mentoring τον οποίο έχει καλύψει καταβάλλοντας την αντίστοιχη συνδρομή. Στην περίπτωση κατά την οποία η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ δεν ενημερωθεί έγκαιρα για τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει στη σχέση mentoring, η mentoree δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του συνόλου ή μέρους της συνδρομής τους. Αντίστοιχα, στην περίπτωση κατά την οποία η mentoree δεν τηρήσει μία ή περισσότερες αρχές του κώδικα σωστής συμπεριφοράς, έτσι όπως αυτή ορίζεται από το δίκτυο (ευγένεια, σεβασμός, ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στα πλαίσια της σχέσης), και η συμπεριφορά της αυτή οδηγήσει σε διακοπή της συνεργασίας της με τη μέντορά της, η ίδια δεν έχει το δικαίωμα αναζήτησης μέρους ή του συνόλου της συνδρομής που έχει καταβάλει στην ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ.

 1. Πρόγραμμα των συνεδριών mentoring

Ο τρόπος και το μέσο επικοινωνίας -ήτοι  ηλεκτρονική, τηλεφωνική, ταχυδρομική, δια ζώσης- καθώς επίσης η συχνότητα αυτής, συναποφασίζονται από τη μέντορα και τη mentoree και καθορίζονται με βάση τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα αυτών.

Η διάρκεια του κάθε κύκλου mentoring ορίζεται σε τρεις (3), έξι (6) ή δώδεκα (12) μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα των συμβαλλομένων εκάστου κύκλου και το πακέτο συνδρομής που έχει καταβάλει η mentoree στην ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ.

Στην περίπτωση στην οποία ένα ή και τα δύο συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη (ήτοι η mentoree ή/και η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ) επιθυμούν τη λήξη της σχέσης mentoring της μέντορα με την mentoree, προ της συμπλήρωσης του εκ των προτέρων συμφωνηθέντος χρονικού διάστηματος του κύκλου mentoring, οφείλουν να ενημερώσουν το αντισυμβαλλόμενο μέρος (τη mentoree ή τη ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ, αντίστοιχα) εντός 15 ημερών, μέσω συστημένης επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνωστοποιώντας το λόγο λήξης της.

 1. Εμπιστευτικότητα

Οι πληροφορίες τις οποίες θα μοιραστεί η mentoree με τη μέντορα, στο πλαίσιο του κύκλου mentoring, είναι εμπιστευτικές. Η διαχείριση των πληροφοριών υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και αυτές δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τη ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του δικτύου, κατά τρόπο που θα αποκλείει οιαδήποτε σύνδεσή τους είτε με το πρόσωπο της μέντορα είτε της mentoree.

Η mentoree δεσμεύεται ότι δεν θα  κοινοποιήσει προς τρίτους τις πληροφορίες που της παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του κύκλου mentoring, για οιοδήποτε σκοπό π.χ. επαγγελματικό, κοινωνικό, διαφημιστικό κ.ά. άνευ ή με αντάλλαγμα.

Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που σχετίζονται τόσο με το περιεχόμενο όσο και με τη διαδικασία διεξαγωγής του mentoring -εφόσον η μέντορας ή/και η mentoree αιτηθούν σχετικά- προκειμένου να λάβει είτε ρόλο υποστηρικτικό της διαδικασίας, είτε ρόλο εποπτικό.

 1. Οικονομικές υποχρεώσεις προς τη μέντορα

Η mentoree δεν υποχρεούται να καταβάλει οιαδήποτε αποζημίωση, χρηματική ή μη, προς την μέντορά της, για τις προσφερόμενες, στο πλαίσιο της σχέσης mentoring, υπηρεσίες της τελευταίας προς αυτή. Στην περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί από την mentoree να καταβάλει οιοδήποτε αντάλλαγμα, η τελευταία υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στην ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ.

 1. Περιεχόμενο της σχέσης mentoring

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μεταξύ μέντορα και mentoree, η δεύτερη μοιράζεται με τη μέντορα θέματα, ανησυχίες και προβληματισμούς που σχετίζονται με την επαγγελματική της ανέλιξη, προκειμένου η μέντορας, μεταξύ άλλων, να την υποστηρίξει στην υλοποίηση των επαγγελματικών της στόχων, να αναπτύξει τις ικανότητές της, να αντιμετωπίσει προβλήματα και εργασιακά ζητήματα που την απασχολούν, να ακούσει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της, να της προσφέρει καθοδήγηση ώστε να αποδώσει στο μέγιστο δυνατό, να της προσφέρει υποστήριξη σε πιθανή αλλαγή καριέρας, σε πιθανή διαδικασία αναζήτησης εργασίας και σε διαδικασίες αλλαγής σε επαγγελματικά θέματα εν γένει. Διευκρινίζεται ότι στις υποχρεώσεις της μέντορα δεν περιλαμβάνεται η δωρεάν παροχή υπηρεσιών τις οποίες, εκτός συνθηκών mentoring, η μέντορας προσφέρει επί πληρωμή. Ως τέτοιες υπηρεσίες ορίζονται, ενδεικτικά, οι εκπαιδευτικές και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση κατά την οποία αναπτυχθεί επαγγελματική σχέση μεταξύ μέντορα και mentoree, εκτός των πλαισίων του mentoring, η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ αφενός θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά, σε εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επανεξεταστεί το πλαίσιο της σχέσης mentoring μεταξύ της μέντορα και της mentoree, αφετέρου ουδεμία ευθύνη φέρει για παρεπόμενες υποχρεώσεις (ασφαλιστικές, οικονομικές κλπ) που απορρέουν από την ως άνω σχέση.

Η μέντορας αντιλαμβάνεται σαφώς ότι στο πλαίσιο του mentoring δεν έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τη mentoree συναισθηματικά, οικονομικά, σεξουαλικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είτε να ασκήσει κατά αυτής τόσο ψυχολογική-λεκτική όσο και σωματική βία.

 1. Γενικές διατάξεις

8.1. Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ δε φέρει ευθύνη για την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της σχέσης mentoring, η οποία θα αναπτυχθεί μεταξύ της μέντορα και της mentoree.

8.2. Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ δε φέρει ευθύνη, καθώς δρα εποπτικά, για τον τρόπο επαφής, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριών μεταξύ της μέντορα και της mentoree: τα ανωτέρω οφείλουν να συναποφασιστούν από τα μέρη της σχέσης mentoring, ανάλογα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητά τους, κατά την έναρξη της σχέσης mentoring.

8.3. Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ παρεμβαίνει επιβοηθητικά, αποκλειστικά κατόπιν ενημέρωσης από την μέντορα ή/και την mentoree για τυχόν προβλήματα στη σχέση mentoring, και συγκεκριμένα: όταν ένα ή/και τα δύο μέρη δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που έχουν οριστεί από την ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ στο πλαίσιο της σχέσης mentoring, όταν ένα ή/και τα δύο μέρη διαπιστώσουν δυσλειτουργία της σχέσης mentoring. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ δύναται να προχωρήσει σε λύση της σχέσης mentoring μεταξύ της μέντορα και της mentoree.

8.4. Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ δεν φέρει ευθύνη για την ύπαρξη και την τυχόν εξέλιξη της σχέσης μεταξύ μέντορα και mentoree, μετά το πέρας του προσυμφωνημένου κύκλου mentoring, παρά μόνο εάν αυτή γίνει στο πλαίσιο οργανωμένων δραστηριοτήτων του δικτύου και υπό τους όρους λειτουργίας αυτού, με απαραίτητη προϋπόθεση την προηγούμενη τακτοποιήση των οικονομικών υποχρεώσεων, εκ μέρους της mentoree.

8.5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, στη διάρκεια ενός κύκλου mentoring, ότι η mentoree αιτείται mentoring για ανάγκες οι οποίες δεν εμπίπτουν σε αυτές που μπορεί να καλύψει μία σχέση mentoring, η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του κύκλου mentoring μεταξύ της μέντορα και της mentoree. Στην περίπτωση αυτή, η mentoree μπορεί να ζητήσει είτε αναστολή της διάρκειας συνδρομής που υπολείπεται, μέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να καταστεί το mentoring πρόσφορο για την ίδια, είτε επιστροφή του ποσοστού της συνδρομής που αντιστοιχεί στο χρόνο που υπολείπεται μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου.

8.6 Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τα μέλη της, μέσω της αίτησής συμμετοχής τους σε κάποιο πρόγραμμα mentoring, και να διατηρεί με ασφαλή τρόπο προσωπικά τους στοιχεία, προκειμένου α) να επιτελεί με το βέλτιστο τρόπο την επεξεργασία των αιτήσεών τους και τη σύνδεσή τους με την κατάλληλη μέντορα, β) να επικοινωνεί μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με τη συνδρομή τους και τη συνεργασία mentoring που έχουν αιτηθεί και γ) να τα ενημερώνει για τις δράσεις της, καθώς και για ειδήσεις σχετικές με τους τομείς της δραστηριότητάς της. Δεσμεύεται ότι θα παρέχει στα μέλη της πρόσβαση στα στοιχεία αυτά και δυνατότητα διαγραφής τους όποια στιγμή τα μέλη το θελήσουν και ότι δεν θα τα κοινοποιήσει σε τρίτους, εάν δεν έχουν δώσει τα ίδια τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Παράρτημα

Πακέτα Συνδρομών Mentoring

α. Πακέτο συνδρομής τριών (3) μηνών, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή κύκλου mentoring με μέντορα του δικτύου χρονικής διάρκειας  3 μηνών. Κόστος πακέτου, 50 ευρώ.

β. Πακέτο συνδρομής έξι (6) μηνών, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή κύκλου mentoring με μέντορα του δικτύου χρονικής διάρκειας 6 μηνών. Κόστος πακέτου, 70 ευρώ.

γ. Πακέτο συνδρομής δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή κύκλου mentoring με μέντορα του δικτύου χρονικής διάρκειας 12 μηνών. Κόστος πακέτου 100 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού πακέτου συνδρομής, παρέχεται στην mentoree η δυνατότητα ανανέωσης του πακέτου συνδρομής mentoring με την ίδια ή/και διαφορετική μέντορα.

Στην περίπτωση ανανέωσης του πακέτου mentoring, με σκοπό την έναρξη νέου κύκλου mentoring με την ίδια μέντορα, απαιτείται η πρότερη σύμφωνη γνώμη της μέντορα, καθώς και η ενημέρωση και συγκατάθεση της ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ.

Στην περίπτωση ανανέωσης του πακέτου mentoring, με σκοπό την έναρξη κύκλου mentoring με άλλη μέντορα, ακολουθούνται εκ νέου οι διαδικασίες, όπως ορίζονται στη Σύμβαση Mentoree.

Όροι συμμετοχής για υποψήφιες μέντορες
 1. Συμβαλλόμενα μέρη

1.1. Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ, η οποία εδρεύει στην οδό Ευρυσθέως 2, του Δήμου Αθηναίων, νομού Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, και δραστηριοποιείται στο πεδίο α. της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής δικτύωσης, με σκοπό την υποστήριξη γυναικών (και ιδιαίτερα γυναικών που ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού) στην έναρξη, ανάπτυξη και εξέλιξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, β. της διενέργειας ενημερωτικών σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης και γ. της παραγωγής και διοχέτευσης ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη γυναικών (και ιδιαίτερα γυναικών που ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού).

1.2. Η «μέντορας» που προσφέρει, εθελοντικά, υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης, στο εξής καλούμενες ως «mentoring», αξιοποιώντας την επαγγελματική της ιδιότητα, τις δεξιότητες και την εμπειρία της σε ένα ή περισσότερα επαγγελματικά πεδία, προς ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, αποδέκτριες της επαγγελματικής υποστήριξης, ήτοι «mentoree(s)», τα οποία της υποδεικνύει ηΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ, όπως αναλυτικά εκτίθεται κατωτέρω.

 1. Πρόγραμμα των συνεδριών mentoring

Ο τρόπος και το μέσο επικοινωνίας -ήτοι  ηλεκτρονική, τηλεφωνική, ταχυδρομική, δια ζώσης- καθώς επίσης η συχνότητα αυτής, συναποφασίζονται από τη μέντορα και την ή τις mentoree(s) και καθορίζονται με βάση τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα αυτών.

Η διάρκεια του κάθε κύκλου mentoring ορίζεται σε τρεις (3), έξι (6) ή δώδεκα (12) μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα των συμβαλλομένων εκάστου κύκλου.

Η μέντορας διατηρεί το δικαίωμα, προ της ενάρξεως εκάστου κύκλου mentoring, να αρνηθεί τη συμμετοχή της σε αυτόν, ανυπαιτίως.

Στην περίπτωση που ένα ή και τα δύο συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη επιθυμούν τη λήξη της σχέσης mentoring της μέντορα με την ή τις mentoree(s), προ της συμπλήρωσης του εκ των προτέρων συμφωνηθέντος χρονικού διάστηματος του κύκλου mentoring, οφείλει να ενημερώσει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, εντός 15 ημερών, μέσω συστημένης επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνωστοποιώντας το λόγο λήξης της.

 1. Εμπιστευτικότητα

Οι πληροφορίες τις οποίες θα μοιραστεί η mentoree ή οι mentorees με τη μέντορα, στο πλαίσιο του κύκλου mentoring, είναι εμπιστευτικές. Η διαχείριση των πληροφοριών υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και αυτές δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τηΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του δικτύου, κατά τρόπο που θα αποκλείει οιαδήποτε σύνδεσή τους είτε με το πρόσωπο της μέντορα είτε της ή των mentoree(s).

Η μέντορας δεσμεύεται ότι δεν θα  κοινοποιήσει προς τρίτους τις πληροφορίες που της παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του κύκλου mentoring, για οιοδήποτε σκοπό π.χ. επαγγελματικό, κοινωνικό, διαφημιστικό κ.ά. άνευ ή με αντάλλαγμα.

Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που σχετίζονται τόσο με το περιεχόμενο όσο και με τη διαδικασία διεξαγωγής του mentoring -εφόσον η μέντορας και η/οι mentoree(s) αιτηθούν σχετικά- προκειμένου να λάβει είτε ρόλο υποστηρικτικό της διαδικασίας, είτε ρόλο εποπτικό.

 1. Οικονομικές υποχρεώσεις

Η μέντορας συνομολογεί ότι συμβάλλεται με τη ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ αφιλοκερδώς, ήτοι συμμετέχοντας άνευ οικονομικού ανταλλάγματος στη διεξαγωγή του/των κύκλων mentoring, στο πλαίσiο της συμμετοχής της στο δίκτυο.

Η μέντορας δεν δικαιούται να ζητήσει από την/τις mentoree(s) οιουδήποτε είδους υλική αποζημίωση για τις υπηρεσίες της προς αυτή/ές.

Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ δύναται να προσφέρει δωρεάν ή με μειωμένη χρέωση υπηρεσίες προώθησης/διαφήμισης της επαγγελματικής δραστηριότητας της μέντορα, κατόπιν προηγούμενης ρητής σύμφωνης γνώμης αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει την προώθηση/διαφήμιση των επαγγελματικών υπηρεσιών του κλάδου δραστηριοποίησης της μέντορα.

Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να προωθήσει πληροφορίες, πρόσωπα ή ενέργειες τα οποία δεν συνάδουν με το σκοπό της ή δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια ποιότητάς της.

 1. Περιεχόμενο της σχέσης mentoring

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μεταξύ μέντορα και mentoree, η δεύτερη μοιράζεται με τη μέντορα θέματα, ανησυχίες, προβληματισμούς που σχετίζονται με την επαγγελματική της ανέλιξη, προκειμένου η μέντορας, μεταξύ άλλων, να την υποστηρίξει στην υλοποίηση των επαγγελματικών της στόχων, να αναπτύξει τις ικανότητές της, να αντιμετωπίσει προβλήματα και εργασιακά ζητήματα που την απασχολούν, να ακούσει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της, να της προσφέρει καθοδήγηση ώστε να αποδώσει στο μέγιστο δυνατό, να της προσφέρει υποστήριξη σε πιθανή αλλαγή καριέρας, σε πιθανή διαδικασία αναζήτησης εργασίας και σε διαδικασίες αλλαγής σε επαγγελματικά θέματα εν γένει. Διευκρινίζεται ότι στις υποχρεώσεις της μέντορα δεν περιλαμβάνεται η δωρεάν παροχή υπηρεσιών τις οποίες, εκτός συνθηκών mentoring, η μέντορας προσφέρει επί πληρωμή. Ως τέτοιες υπηρεσίες ορίζονται, ενδεικτικά, οι εκπαιδευτικές και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση κατά την οποία αναπτυχθεί επαγγελματική σχέση μεταξύ μέντορα και mentoree, εκτός των πλαισίων του mentoring, η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ αφενός θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά, σε εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επανεξεταστεί το πλαίσιο της σχέσης mentoring μεταξύ της μέντορα και της mentoree, αφετέρου ουδεμία ευθύνη φέρει για παρεπόμενες υποχρεώσεις (ασφαλιστικές, οικονομικές κλπ) που απορρέουν από την ως άνω σχέση.

Η μέντορας αντιλαμβάνεται σαφώς ότι στο πλαίσιο του mentoring δεν έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί την mentoree συναισθηματικά, οικονομικά, σεξουαλικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είτε να ασκήσει κατά αυτής τόσο ψυχολογική-λεκτική όσο και σωματική βία.

 1. Γενικές διατάξεις

6.1. Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ δε φέρει ευθύνη για την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της σχέσης mentoring, η οποία θα αναπτυχθεί μεταξύ της μέντορα και της/των mentoree(s).

6.2. Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ παρεμβαίνει επιβοηθητικά, αποκλειστικά κατόπιν ενημέρωσης από τη μέντορα ή/και τη mentoree για τυχόν προβλήματα στη σχέση mentoring, και συγκεκριμένα: όταν ένα ή/και τα δύο μέρη δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που έχουν οριστεί από την ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ στο πλαίσιο της σχέσης mentoring, όταν ένα ή/και τα δύο μέρη διαπιστώσουν δυσλειτουργία της σχέσης mentoring. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ δύναται να προχωρήσει σε λύση της σχέσης mentoring μεταξύ της μέντορα και της mentoree.

6.3. Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ δεν φέρει ευθύνη για την ύπαρξη και την τυχόν εξέλιξη της σχέσης μεταξύ μέντορα και mentoree, μετά το πέρας του προσυμφωνημένου κύκλου mentoring, παρά μόνο εάν αυτή γίνει στο πλαίσιο οργανωμένων δραστηριοτήτων του δικτύου και υπό τους όρους λειτουργίας αυτού, με απαραίτητη προϋπόθεση την προηγούμενη τακτοποιήση των οικονομικών υποχρεώσεων εκ μέρους της mentoree.

6.4 Η ΔΕ ΦΑΜΙΛΥ ΧΑΜΠ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τα μέλη της, μέσω της αίτησής συμμετοχής τους ως μέντορες, και να διατηρεί με ασφαλή τρόπο προσωπικά τους στοιχεία, προκειμένου α) να επιτελεί με το βέλτιστο τρόπο την επεξεργασία των αιτήσεών τους και τη σύνδεσή τους με την κατάλληλη mentoree, β) να επικοινωνεί μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με την εθελοντική συμμετοχή τους και γ) να τα ενημερώνει για τις δράσεις της, καθώς και για ειδήσεις σχετικές με τους τομείς της δραστηριότητάς της. Δεσμεύεται ότι θα παρέχει στα μέλη της πρόσβαση στα στοιχεία αυτά και δυνατότητα διαγραφής τους όποια στιγμή τα μέλη το θελήσουν και ότι δεν θα τα κοινοποιήσει σε τρίτους, εάν δεν έχουν δώσει τα ίδια τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Newsletter

Γράψου με το email σου για να ενημερώνεσαι άμεσα για τα νέα του WoT.

Σ' ευχαριστούμε για την εγγραφή!