TITLwomenontopgr (1)

Όροι χρήσης ιστότοπου

1. Χρήση Ιστότοπου

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών τελεί υπό την προϋπόθεση αποδοχής των εδώ περιγραφόμενων Όρων Χρήσης, η οποία τεκμαίρετε από τυχόν τέτοια χρήση. Μέσω της πρόσβασης στον Ιστότοπο και της χρήσης της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των υπηρεσιών του, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική για τα cookies. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν διευκρινήσεις στην διεύθυνση info@womenontop.gr.

2. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα κείμενα, τα σχέδια, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η τοποθέτηση και διάταξή τους στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στην Women On Top AΜKE  ή στις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις είτε στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις και οργανισμούς από τους οποίους έχει λάβει την άδεια για την εκμετάλλευση του περιεχομένου τους μέσω της ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, αναδιανομή ή τροποποίηση οποιουδήποτε κειμένου, άρθρου, έρευνας και γενικότερα πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή μη έντυπο ή άλλο μέσο. Ενδέχεται στην ιστοσελίδα να περιέχονται εικόνες, κείμενα ή άλλα στοιχεία, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση  εκμεταλλεύσεως του περιεχομένου, ιδίως δε παραπομπής σε πληροφορίες ή στοιχεία ή κοινοποίησης κειμένων, πληροφοριών και οιωνδήποτε στοιχείων, είναι υποχρεωτική η αναφορά στην πηγή προέλευσης.

Σε κάθε χρήστη /στρια παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική του/της  χρήση. Μετά την αποδοχή των Όρων Χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και  αναπαραγωγή του περιεχομένου, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια της Εταιρείας ή του /της δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα από τα εμπορικά σήματα και / ή διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται ή εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στο Women On Top.

3. Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες (links)

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες. Το WoT δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο το WoT, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές μέσω της Ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

4. Εγγραφή

H Ιστοσελίδα παρέχει σε κάθε επισκέπτη /ρια την δυνατότητα εγγραφής προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δράσεις του WoT και τα πεδία με τα οποία ασχολείται, πχ. με την αποστολή newsletter. Κατά την εγγραφή, κάθε χρήστης/στρια  ορίζει και υποβάλλει  το ονοματεπώνυμό και την ηλεκτρονική του /της διεύθυνση, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό  και ευθύνη του/της. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του /της ταχυδρομείο.

Η αποδοχή των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και η εκ μέρους του /της χρήστη /ριας συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του/της για την εκ μέρους του WoΤ χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκε.

Η διαγραφή του/της  χρήστη / ριας είναι δυνατή με την ηλεκτρονική  υποβολή σχετικού αιτήματος στα στοιχεία επικοινωνίας της ιστοσελίδας info@womenontop.gr.

5. Υποχρεώσεις – Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Ο /Η χρήστης/ρια αναγνωρίζει και συμφωνεί  ότι το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» (as is), χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς εγγύηση : α) για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας, β)  για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) για καταλληλόλητα χρήσης για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό δ) ότι οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες

Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει από αποτυχία ή αστοχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ.

Το WoT αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει για τυχόν τροποποιήσεις ή οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω δημοσιευμένης ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εν γένει το περιεχόμενο, δεν αποτελούν επιχειρηματική ή άλλου είδους συμβουλή και δεν συνιστούν ούτε εμπεριέχουν προτροπή για οποιαδήποτε ενέργεια, τουναντίον ρητώς δηλώνεται ότι αποτελούν μόνο μετάδοση πληροφορίας.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το WοΤ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο /η χρήστης / ρια  για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών.

Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Ιστοσελίδας, υποχρεούται ο/η  χρήστης/ρια σε αποζημίωση του WoT, των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών της σχετικά με κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων των νομικών συμβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας εκ μέρους του/της χρήστη/ριας.

6. Ειδικοί όροι

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του WoT και των χρηστών της Ιστοσελίδας  και  δεσμεύει παρά μόνο τα δύο αυτά μέρη. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Το WoT επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα μονομερούς μεταγενέστερης τροποποίησης/ανάκλησης/κατάργησης μέρους ή του συνόλου του παρόντος χωρίς προειδοποίηση και με ισχύ από τη χρονική στιγμή ανάρτησης της νεότερης αντίστοιχης διατύπωσης των όρων χρήσης στην Ιστοσελίδα.

Το WoT διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των υπηρεσιών και της Τιμολογιακής Πολιτικής, υπό την προϋπόθεση σχετικής ανάρτησης στην Ιστοσελίδα.

Το WoT δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως από τον /την χρήστη/ρια  ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας ή την προσωρινή αδυναμία παροχής υπηρεσιών.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων αντιβαίνει προς το νόμο, θεωρείται άκυρη και ανενεργής χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Κάθε διαφωνία, διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας, λύεται με Διαμεσολάβηση που διεξάγεται από ειδικά εκπαιδευόμενο και πιστοποιημένο Διαμεσολαβητή, κατά τις διατάξεις του Ν. 4640/2019. Σε περίπτωση που τα διαφωνούντα μέρη προσέλθουν στη Διαμεσολάβηση, αλλά δεν επιτευχθεί συμφωνία, τότε θα δύναται οποιοσδήποτε το επιθυμεί να προσφύγει στη δικαστική διαδικασία, αρμόδια δε ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών.