TITLrawpixel-com-250087

Υπηρεσίες

Προγράμματα employer branding

Gender mainstreaming

 

Τα θέματα που σχετίζονται με το φύλο και μπορούν να εμφανιστούν στο χώρο εργασίας έχουν ένα μεγάλο εύρος. Γιατί ένας οργανισμός να επιλέξει να εμβαθύνει και να εξερευνήσει τί γίνεται με άξονα το φύλο εντός του; Ο λόγος είναι πως οποιαδήποτε διάκριση, παρενόχληση ή υποτίμηση επηρεάζει άμεσα και έμμεσα από την ευχαρίστηση των ατόμων στον οργανισμό μέχρι την αποδοτικότητά του. Κάθε μέλος στον οργανισμό πρέπει να αισθάνεται πως είναι σεβαστό και αυτό επηρεάζει άμεσα τη δέσμευση στις αρχές και τις αξίες του οργανισμού, την ικανοποίηση των εργαζόμενων, την επίτευξη των στόχων και τη δημιουργικότητα.

Σε αυτά τα σεμινάρια εξερευνούμε τα στερεότυπα, μαθαίνουμε να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις τους, δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα γύρω από το φύλο και ενισχύουμε την αλλαγή προς ένα περιβάλλον που είναι ουδέτερο ως προς το φύλο. Μαζί βάζουμε τις βάσεις για την κατανόηση των πρακτικών του gender mainstreaming, με σκοπό ο οργανισμός να ενισχύει την παρουσία των γυναικών σε όλες του τις βαθμίδες και διαδικασίες, να μπορεί να επιλύει θέματα που ανακύπτουν λόγω στερεοτύπων με βάση το φύλο, να επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή όλων και να μετατραπεί σε ένα περιβάλλον που να προσελκύει εξίσου άνδρες και γυναίκες στο δυναμικό του.

Σεμινάρια, εκπαίδευση, συμβουλευτική, σχεδιασμός, ανατροφοδότηση και εξατομικευμένη εποπτεία των στελεχών στο gender mainstreaming. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αλλαγή εντός του οργανισμού με στόχο την ενσωμάτωση της έννοιας φύλου σε κάθε πτυχή, δράση και διαδικασία του οργανισμού. Με αυτό το πακέτο υπηρεσιών μέσα από σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους βρίσκουμε ακριβώς τις ανάγκες του οργανισμού, σχεδιάζουμε από κοινού τη στρατηγική που αφορά στα θέματα φύλου (από την κουλτούρα μέχρι το budget), στηρίζουμε την υλοποίηση μέσω trainings και βιωματικών ασκήσεων, υποστηρίζουμε με coaching, consulting και εποπτεία τα μέλη του οργανισμού, παρακολουθούμε τις διαδικασίες και την εξέλιξή τους στο χρόνο, προτείνουμε διορθώσεις και γινόμαστε συνοδοιπόροι στην αλλαγή.

Ελέγχουμε τη διαδικασία προσλήψεων/προαγωγών/ανταμοιβών (από τα εσωτερικά meetings για τον προσδιορισμό των αναγκών, τη σύνταξη της αγγελίας για μια νέα θέση εργασίας, τη διάχυσή της, την οργάνωση των συνεντεύξεων -ερωτήσεις, interviewers-, τον προσδιορισμό των ανταμοιβών, το employer brand της εταιρείας, τα κριτήρια της τελικής επιλογής, την εκπαίδευση των εργαζομένων, τη διαδικασία εξέλιξης και προαγωγής) και υποβάλλουμε πλήρη αναφορά με συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης. Σχεδιάζουμε και παρακολουθούμε την εφαρμογή των επιλεγμένων μέτρων με εξειδικευμένα σεμινάρια, ανατροφοδότηση, εποπτεία και διαδικασίες διαχείρισης της αλλαγής.

Με εργαλείο τη διαμεσολάβηση στο χώρο της εργασίας, συμβάλλουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση/επίλυση ήδη εκδηλωμένων περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης, με στόχο τη διαχείριση της κρίσης και την επιστροφή στην ομαλή λειτουργία της ομάδας. Συνδιαμορφώνουμε και εγκαθιδρύουμε επίσης ενδοεταιρικά συστήματα πρόληψης αντίστοιχων περιστατικών ή της κλιμάκωσής τους.

Εναρμόνιση επαγγελματικής/προσωπικής ζωής

 

 Η ενσωμάτωση πολιτικών και πρακτικών για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων έχει καθιερωθεί ως εργαλείο προσέλκυσης, διατήρησης και κινητοποίησης ταλέντων, ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων με οικογένεια και της γενιάς των millennials. Η ουσιαστική ενσωμάτωση τέτοιων πρακτικών, εκτός του ότι αποδεδειγμένα ενισχύει την αφοσίωση, την ικανοποίηση και την αποδοτικότητα όλων των εργαζομένων, αποτελεί και απαραίτητο εργαλείο σε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της έμφυλης ισορροπίας στον οργανισμό και για την προώθηση περισσότερων γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Αξιολόγηση των ήδη υπαρχουσών πολιτικών και της πρακτικής εφαρμογής τους σε όλο το εύρος του οργανισμού. Υποβολή αναφοράς με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικών και πρακτικών. Συνδιαμόρφωση προτάσεων και εφαρμογή των επιλεγμένων μέτρων με εξειδικευμένα σεμινάρια, ανατροφοδότηση, εποπτεία και διαδικασίες διαχείρισης της αλλαγής.

Διάγνωση αναγκών και συνεπιλογή των κατάλληλων εργαλείων για την από απόσταση εργασία, που να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του πελάτη σε θέματα ασφάλειας και διασφάλισης ποιότητας. Εκπαίδευση εργαζομένων και line managers στα εργαλεία αυτά, εκπαίδευση line managers στη διαχείριση των εργαζομένων που δουλεύουν από απόσταση (με έμφαση στην κινητοποίηση, τη συνεργασία, τον έλεγχο της απόδοσης και τη διαχείριση συγκρούσεων).

Ομαδικά και εξατομικευμένα σεμινάρια για άντρες και γυναίκες εργαζόμενους γύρω από την καλύτερη εξισορρόπηση προσωπικής/επαγγελματικής ζωής τους (διαχείριση χρόνου, ισορροπία ρόλων, δεξιότητες για γονείς, υποστήριξη για φροντιστές κ.ά.). Εξειδικευμένη υπηρεσία coaching για μητέρες που επιστρέφουν μετά από άδεια μητρότητας και εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως ασθένεια, διαδικασίες αλλαγής ή αυξημένες ανάγκες φροντίδας οικείων προσώπων.

Αξιολόγηση τυχόν ήδη εφαρμοζόμενων πολιτικών υποστήριξης και διάγνωση αναγκών ανάλογα με το μέγεθος, τη σύσταση του ανθρώπινου δυναμικού και τη γεωγραφική/επιχειρησιακή κατανομή των εργαζομένων της επιχείρησης. Υποβολή αναφοράς και συνδιαμόρφωση προτάσεων στους άξονες της επιδότούμενης φροντίδας, των εποχικών ή μόνιμων υποδομών και προγραμμάτων απασχόλησης εντός του οργανισμού, της έκτακτης υποστήριξης φροντίδας κ.ά. Σχεδιασμός και υλοποίηση των επιλεγμένων προτάσεων με project management, ανατροφοδότηση, εποπτεία και διαδικασίες διαχείρισης της αλλαγής.

Προγράμματα CSR

Ενδυνάμωση

 

Η ενδυνάμωση των εργαζομένων (κυρίως γυναικών ή ατόμων με οικογένεια) μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση, τη δικτύωση και την αλληλοϋποστήριξη, αφενός βελτιώνει την απόδοση και τις προοπτικές τους μέσα στην εταιρεία, αφετέρου αποδεικνύει την ενεργή επένδυση του εργοδότη τους στο δυναμικό τους και ενισχύει τη δική τους αφοσίωση και κινητοποίηση σε σχέση με τη δουλειά. Τα προγράμματα δικτύωσης και αλληλοϋποστήριξης συμβάλλουν τόσο στην καλύτερη λειτουργία όλων των ομάδων του οργανισμού και στη μεταξύ τους συνεργασία όσο και στη δημιουργία ambassadors από τους ίδιους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση.

Εργαστήρια επαγγελματικής ενδυνάμωσης, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των γυναικών εργαζόμενων της εταιρείας, με βάση τα στοιχεία και τις ανάγκες του HR και άλλων τμημάτων. Έμφαση σε skills που είτε θα ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές (διαπραγμάτευση, διαχείριση συγκρούσεων, ηγεσία, ψηφιακές δεξιότητες, διαχείριση ρίσκου κλπ) είτε θα βελτιώσουν την ισορροπία οικογενειακής/επαγγελματικής ζωής και την παραγωγικότητά τους (διαχείριση χρόνου, ισορροπία ρόλων κλπ).

Δημιουργία online ή offline περιεχομένου που να προάγει τη γνώση, την ενδυνάμωση και τη δικτύωση των γυναικών εργαζομένων ή των εργαζόμενων με οικογένεια και ενημερώνει σε σχέση με τις πρωτοβουλίες, τις πολιτικές και τις ενέργειες της εταιρείας για την ενδυνάμωση των συγκεκριμένων ομάδων.

Ένα σύνολο ενεργειών και εργαλείων για την ανάπτυξη κοινότητας και την αλληλοϋποστήριξη: ανάπτυξη web-based εργαλείου δικτύωσης (νέο εργαλείο, αξιοποίηση του intranet της εταιρείας ή των social media που χρησιμοποιούν ήδη οι εργαζόμενοι) και ανάπτυξη περιεχομένου και διαδικασιών online κοινότητας, εβδομαδιαίες δραστηριότητες, mastermind groups, σεμινάρια parenting κ.ά.

Επιλογή μεντόρων, διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από mentees εντός εταιρείας, ταίριασμα μεντόρων και mentees, εκπαίδευση μεντόρων, καθορισμός διάρκειας, διαδικασίας και στόχων, παρακολούθηση σχέσεων και αναγκαίες παρεμβάσεις, αξιολόγηση και reporting σχετικά με το αντίκτυπο και τα αποτελέσματα.

Επικοινωνία

 

Πιστεύουμε στην επικοινωνία ως βασικό εργαλείο αλλαγής. Οι έμπειροι σύμβουλοί μας συνεργάζονται με τα τμήματα επικοινωνίας του οργανισμού και διαθέτουν την πλατφόρμα του ίδιου του WoT, με στόχο τη διαχείριση κρίσεων, την επικοινωνία θετικών πρωτοβουλιών στο ευρύ κοινό αλλά και τη σωστή ενδοεταιρική επικοινωνία σε σχέση με τις πρωτοβουλίες του οργανισμού επάνω στα θέματα της ισότητας και της εναρμόνισης επαγγελματικής/προσωπικής ζωής.

Επικοινωνιακή διαχείριση (σε συνεργασία με pr συνεργάτες μας) για εταιρείες που αντιμετωπίζουν κρίση σε επίπεδο σεξισμού, ανισότητας, διακρίσεων, κακής ισορροπίας οικογενειακής/επαγγελματικής ζωής κλπ. Πέρα από την επικοινωνιακή διάσταση, προτείνουμε την αξιολόγηση της εταιρείας σε επίπεδο υπαρχουσών πολιτικών και την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση του προβλήματος.

Παρακολούθηση, έλεγχος και συμβουλευτική σε όλα τα στάδια της σύλληψης, δημιουργίας και διάχυσης των προωθητικών ενεργειών, σε συνεργασία με τις ομάδες marketing και επικοινωνίας της επιχείρησης αλλά και τους συνεργάτες τους από τη διαφημιστική αγορά. Διαχείριση κρίσεων σε περίπτωση μη ελεγμένων ενεργειών και μηνυμάτων που δέχονται κριτική για ανισορροπία στην αναπαράσταση των δύο φύλων ή για οποιουδήποτε είδους σεξισμό.

Εξωστρέφεια

 

Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η ισότητα και η ενδυνάμωση των γυναικών αναδεικνύεται σε πρωταρχικό στόχο επιχειρήσεων, οργανισμών και κρατών, οι εταιρείες που επενδύουν ουσιαστικά στην κοινωνική υπευθυνότητα (με βάση και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ), καλούνται να κάνουν στρατηγικά βήματα για τη διασφάλιση της ισότητας, τόσο εντός του δικού τους συστήματος όσο και στο ευρύτερο σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Πέρα από τις αναλυτικές υπηρεσίες για τους εργοδότες που περιγράφηκαν παραπάνω, οι δράσεις του WoT για την ενδυνάμωση γυναικών από συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού αποτελούν ένα ουσιαστικό όχημα για την ανάδειξη και επικοινωνία αυτών των αξιών.

Ημερίδες ενημέρωσης, career fairs και inspirational events που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το awareness του γενικού γυναικείου πληθυσμού για ένα συγκεκριμένο industry (π.χ. παραδοσιακά ανδροκρατούμενο) ή μία εταιρεία που επενδύει έμπρακτα στο γυναικείο δυναμικό.

Επιλογή μεντόρων, διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από mentees εκτός εταιρείας, ταίριασμα μεντόρων και mentees, εκπαίδευση μεντόρων, καθορισμός διάρκειας, διαδικασίας και στόχων, παρακολούθηση σχέσεων και αναγκαίες παρεμβάσεις, αξιολόγηση και reporting σχετικά με το αντίκτυπο και τα αποτελέσματα. Σύνδεση επιλεγμένων mentees με το μηχανισμό recruitment της εταιρείας.

Εργαστήρια επαγγελματικής ενδυνάμωσης, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των γυναικών εργαζόμενων (άνεργες, εργαζόμενες μητέρες, νέες ή επίδοξες επιχειρηματίες, φοιτήτριες, γυναίκες σε φάση αλλαγής καριέρας). Έμφαση σε skills που είτε θα ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές (διαπραγμάτευση, διαχείριση συγκρούσεων, ηγεσία, ψηφιακές δεξιότητες, διαχείριση ρίσκου κλπ) είτε θα βελτιώσουν την ισορροπία οικογενειακής/επαγγελματικής ζωής και την παραγωγικότητά τους (διαχείριση χρόνου, ισορροπία ρόλων κλπ).